Psichologas

PSICHOLOGAS teikia psichologinę pagalbą mokiniams, besimokantiems progimnazijoje ir (arba) jų tėvams (globėjams, rūpintojams).

 
Pagalba progimnazijoje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:
  • mokinys (savarankiškai);
  • mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
  • mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

Psichologinės pagalbos paskirtis – prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos progimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

 

Uždaviniai:

  • nustatyti mokinio (vaiko) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
  • stiprinti mokytojų, kitų progimnazijos darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais (vaikais), turinčiais psichologinių problemų;
  • padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio (vaiko) ugdymo(si) procese.

 

 

 

6 a klasės mokiniams.

5 b klasės mokiniams.