Specialieji pedagogai

SPECIALUSIS PEDAGOGAS – patarėjas ugdymo(si) klausimais mokiniui, šeimai ir mokytojui.
Darbo kryptys:
  • teikia pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems  specialiųjų ugdymosi poreikių;
  • konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pataria specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais;
  • bendradarbiauja su Švietimo pagalbos tarnybos, prireikus, kitų įstaigų, kurių veikla susijusi su vaiko sveikatos stiprinimu ir vaiko gerovės kūrimu, specialistais;
  • atsako už turimos informacijos konfidencialumą;
  • vykdo kitus mokyklos vadovo pavedimus, susijusius su mokyklos specialiojo pedagogo funkcijomis.

Specialioji pedagogė GINTĖ GRABAUSKIENĖ dirba su 1-5 kl. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.


Specialioji pedagogė VITALIJA MINIALGAITĖ dirba su 6-8 kl. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS GINTĖS GRABAUSKIENĖS
DARBO GRAFIKAS
2017–2018 M. M.

gintes darbo grafikas 2017 2018

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS VITALIJOS MINIALGAITĖS
DARBO GRAFIKAS
2017–2018 M. M.

vitalijos darbo grafikas 2017 2018