2019 metais  mokinių pasiekimų patikrinimą ir vykdymą reglamentuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V6

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NMPP uždaviniai:

  • suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
  • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
  • nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
  • atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

Progimnazija 2019 m. balandžio-gegužės mėn. atliko diagnostinius ir standartizuotus lietuvių kalbos skaitymo ir rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo, gamtos ir socialinių mokslų testus 2, 4, 6 klasėse. 8 klasių mokiniai atliko matematikos ir gamtos mokslų e. bandomuosius testus.

2020 m. Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija vėl dalyvaus nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime.

 

2 klasės

 

4 klasės

 

6 klasės

 

8 klasės