Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Pradinių klasių mokiniams naujos priemonės pasaulio pažinimui mokyti perkamos per Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrą. 5-8 klasėms gamtos ir techninių mokslų priemonės taip pat jau gautos .

„Gerų švietimo rezultatų pasiekiančiose šalyse gamtos mokslų mokoma taikant praktinę tiriamąją veiklą – ji vis populiaresnė ir Lietuvos mokyklose. Vis daugiau dėmesio skiriama gyvosios gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui kasdieniame gyvenime. Gamtos mokslų pamokos persikelia ir į netradicines erdves: parką ar mokyklos kiemą“.

Daugiau informacijos apie projektą rasite:

https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

http://www.vedlys.smm.lt/


 

 

Projektas „Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas siekiant mokinių pažangos“ (Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0095)

 

Radviliškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas siekiant mokinių pažangos“.

Projekto tikslas – diegti Radviliškio rajono mokyklose socialinio ir emocinio ugdymo Lions Quest „Laikas kartu“ programą, siekiant pagerinti ketvirtos klasės mokinių standartizuotų skaitymo testų rezultatus. Projekte dalyvauja septynios veiklą tobulinančios Radviliškio miesto ir rajono mokyklos: Alksniupių, Pociūnėlių ir Gražinos pagrindinės mokyklos, Baisogalos mokykla-darželis, Grinkiškio Jono Poderio ir Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos bei Vinco Kudirkos progimnazija. Projekto partnerė, konsultuojanti mokykla, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija, kuri turi septynerių metų patirtį diegiant socialinio ir emocinio ugdymo programą. 

 


 

 

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija tapo Visos dienos mokykla!

 

Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM), įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės siekį užtikrinti lygias galimybes naudotis socialinėmis, sveikatos, kultūros ir švietimo paslaugomis visiems mokiniams, inicijavo Visos dienos mokyklos koncepcijos ir jos įgyvendinimo modelių kūrimą ir gegužės mėn. paskelbė švietimo įstaigų, kuriose nuo rugsėjo mėn. duris atvers Visos dienos mokyklos, atranką.

Visos dienos mokykloje pradinio ugdymo pakopos ir 5 klasių pageidaujantys mokiniai galės praleisti visą darbo dieną – vaikai mokysis, žais ir ilsėsis. Mokykloje, atsižvelgiant į vaiko poreikius, bus lanksčiai modeliuojamas ugdymo turinys: tikslingai derinamas formalusis ugdymas ir neformalusis švietimas, skiriama pakankamai laiko pagilinti mokinių žinias, teikiama individuali mokymosi pagalba. Visos dienos mokykloje bus organizuojamas maitinimas, užtikrinama saugi aplinka vaikui iki grįžtant į namus.

Visos dienos mokyklų modelio kūrimo projektų konkurse iš 102 mokyklų buvo atrinkta 40 ugdymo įstaigų. Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija teikė paraišką dalyvauti šioje atrankoje. Šiandien galime pasidžiaugti sutelkto progimnazijos siekio tapti Visos dienos mokykla rezultatu – nuo rugsėjo mėn. progimnazija duris atvers kaip vienintelė Kėdainių rajone Visos dienos mokykla.

Džiaugiamės pradinių klasių tėvų pritarimu, mokytojų ir visos projekto paraiškos rengimo grupės atliktu darbu, bendruomenės pozityviu požiūriu į naujoves. Tikimės, kad visi kartu, sugebėsime atliepti tėvų lūkesčius ir įgyvendinti projekto veiklas, užtikrinant vaiko gerovę.


 

 

Graži draugystė su keliomis respublikos mokyklomis

 

Nuo 2017 m. Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija užmezgė gražią draugystę su Visagino Gerosios vilties progimnazija, Lietuvos Lenkų sąjungos Visagino miesto skyriaus sekmadienine mokykla, Visagino miesto ukrainiečių sekmadienine mokykla ir Ukmergės Senamiesčio pagrindine mokykla. Ši draugystė – jau antrus metus besitęsiančio projekto „Iš širdies į širdį” projektinė veikla (projekto iniciatorius – Visagino Gerosios vilties progimnazija). Praėjusiais mokslo metais ir šiais mokslo metais jau įvyko 6 prasmingi susitikimai „Kai širdis sujungia draugystė”, įtraukiantys vis kitus ugdymo įstaigų ugdytinius. Užsimezgė graži draugystė: mokiniai praplėtė tarpkultūrinę pasaulėžiūrą, plėtojo socialinius įgūdžius, mokytojai tobulino profesines kompetencijas, dalijosi gerąja patirtimi, pažino Lietuvą ir jos gražų kraštovaizdį.

 

Informaciją parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Gaučienė


 

Stiprės įtraukusis ugdymas Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijoje

 

2017–2018 m. m. Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos pradinių klasių mokytojų, švietimo pagalbos specialistų komanda (16 asmenų) įsitraukė į Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.09.2.1-ESFA-K-728-01-0014 „Mokymosi pagalbos mokiniui ir šeimai modelio, grįsto inkliuzinio (įtraukiojo) ugdymo nuostatomis, sukūrimas ir įdiegimas“ įgyvendinimo veiklas (kaip projekto partneriai). Projekto trukmė 2017 m. gruodžio 11 d.–2019 m. gruodžio 11 d. Projekto iniciatorius, vykdytojas ir konsultuojanti mokykla – Kauno Kovo 11–osios gimnazija.

Projekto tikslinė grupė – 4 klasių mokiniai. Pasirinkta tobulinti ugdymo sritis, kurios pasiekimus siekiama pagerinti – MATEMATIKA. Projekto metu numatoma sukurti ir veiklą tobulinančiose mokyklose įdiegti naują mokymosi pagalbos mokiniui ir šeimai modelį, pagrįstą inkliuzinio (įtraukiojo) ugdymo nuostatomis. Šiuo modeliu siekiama, kad pagalba būtų suteikiama ir edukacinis dėmesys skiriamas visiems mokiniams, kuriems to reikia. Bus skatinamas bendruomeniškumas, stiprinamas mokinių–mokytojų–tėvų bendradarbiavimas, diegiamos lygiateisiškumo, nediskriminavimo nuostatos. Įdiegus siūlomą mokymosi pagalbos modelį, mokyklose būtų sukurtas palankus visiems mokiniams (tiek patiriantiems mokymosi sunkumų, tiek gabiems) psichologinis mikroklimatas, kuris teigiamai įtakos mokinių pasiekimus. Jau įvyko pirmasis projekto vykdytojų ir partnerių susitikimas, susipažįstant su projektu, aptariant galimybes. Gegužės 22–23 dienomis vyko komandos mokymai „Darbingumo palaikymas: savęs valdymas efektyviam pedagoginiam darbui“. 2018–2019 m. m. vyks mokymai, metodiniai susitikimai. Džiugu, kad mūsų įstaigą pasieks multisensorinė programinė įranga, interaktyvi lenta su projektoriumi.

 

Informaciją rengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Gaučienė


 

 Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas

 

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija teikė paraišką projekte „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2–ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas‘ (projektas finansuojamas ES lėšomis (2016 m. gruodžio 8 d. Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru Nr.R8-492) ir buvo atrinkta kaip projekto dalyvė. Projekto esmė – suteikti mokiniams nemokamai dalyvauti įvairiose edukacinėse programose ir užmegzti kūrybines partnerystes. Kadangi atitikome visus keliamus kriterijus, nuo 2017–2018 m. m. dalis progimnazijos mokinių dalyvaus edukacinėse programose. Progimnazija turėjo galimybę pasirinkti edukacijas šiose kryptyse:

  1. Gamtinės ir ekologinės krypties 2 pasirinktos edukacinės programos.
  2. Kultūrinės ir meninės krypties 2 pasirinktos edukacinės programos.
  3. Technologijų ir kūrybinių industrijų krypties 2 pasirinktos edukacinės programos.

Mokinių–dalyvių, dalyvaujančių konkrečiose programose atrankos kriterijai progimnazijoje – gabūs, motyvuoti konkrečios ugdymo krypties mokiniai; tam tikro amžiaus mokiniai, atitinkantys edukatorių keliamus reikalavimus.

2017–2018 m. m. vyks šios gamtinės ir ekologinės krypties edukacinės programos:

1. Edukacija „Pažintis su ekologiniu ūkiu“ (Monikos Juozaitytės ūkis, Adakavas, Skaudvilės sen., Tauragės r.). Lektorius – dr. Arūnas Rutkauskas. Edukacijos tikslas – suteikti žinių apie ekologinius galvijininkystės ūkius, supažindinti su jų specifika, juose gaminama produkcija ir žaliavų gamyba. Programa sudaryta iš teorinės ir praktinės dalių. Ekologiniuose galvijininkystės ūkiuose mokiniai susipažins su jų specifika ir skirtumais, sužinos apie ekologinių produktų gamybos savitumą bei naudą visuomenei ir žmogui, suvoks inovatyvių technologijų svarbą šiuolaikiniuose ekologinės gamybos ūkiuose, jų pritaikymo galimybes. Praktinės užduotys leis geriau suprasti ekologinių ūkių gamybos specifiką. Įgytos žinios leis įvertinti ekologinių ūkių svarbą, geriau suprasti ūkininkavimo prasmę, susipažinti su ekologinių ūkių inovatyviais gamybos procesais, panaudoti įgytas žinias perkant ekologišką produkciją. Šioje edukacijoje dalyvaus 3–4 klasių mokiniai.

2. Edukacija „Orientavimasis gamtoje“ (Pušyno poilsiavietė, Jadagonių km., Zapyškio sen., Kauno r.). Lektorius – dr. Rokas Balčiūnas. Edukacijos tikslas – formuoti asmenį, sugebantį orientuotis laukinėje gamtoje, pažinti bei gerbti gamtą, kaip neatsiejamą vertybę, skatinti domėtis gamta, jos saugojimu, puoselėjimu, ugdyti gamtosaugos įpročius, siekiant išauginti atsakingą gamtos atžvilgiu jaunąją kartą, ugdyti mokinių kūrybiškumą, savarankiškumą, formuoti ir stiprinti asmens vertybių sistemą. Užsiėmimo metu mokiniai supras orientavimosi gamtoje svarbą bei reikšmę, įgis gebėjimų orientuotis gamtoje pagal pasaulio šalis, pradedant archainiais ar tradiciniais būdais, baigiant šiuolaikiniais. Programa sudaryta iš teorinės ir praktinės dalių. Šioje edukacijoje dalyvaus 3–4 klasių mokiniai.

2018–2019 m. m. vyks šios kultūrinės ir meninės krypties edukacinės programos:

1. Edukacija „Juoko dirbtuvės“. (Vilniuje „Savęs pažinimo ir saviraiškos studija“). Lektorius – Stepas Šafranauskas. Edukacijos tikslas – per improvizuotą veiksmą ir kūrybines užduotis padėti išlaisvinti mokinių spontaniškumą, natūralias emocijas ir asmenybės elgseną. Edukacinio užsiėmimo metu vaikai susipažins suimprovizacijos principais, supras asmenybės bruožų įtaką spontaniškai elgsenai, o atlikdami aktyvias užduotis išbandys savo improvizacijos gebėjimus. Programa sudaryta iš teorinės ir praktinės dalių. Praktinėje dalyje dalyvaus Juoko jogos sesijoje. Šioje edukacijoje dalyvaus 7–8 klasių mokiniai.

2. Edukacija „Filmavimo mobiliaisiais telefonais dirbtuvės“ (audiovizualinių menų industrijos inkubatorius, Vilniaus raj. Rukainių sen., Bareikiškių km.). Edukatorius – mokytojas Adomas Jablonskis. Tikslas – supažindinti mokinius su kino kūrimo pagrindais, paskatinti juos kurti patiems ir praktiškai išbandyti įgytas žinias. Šiose filmavimo dirbtuvėse siekiama panaikinti literatūros kūrinių bei judančiųjų vaizdų tekstų priešpriešą, ugdyti mokinių mąstymą vaizdais, skatinti domėjimąsi literatūra. Tikslui pasiekti naudojama kasdienė komunikacijos ir informacijos bei įvaizdžio kūrimo priemonė – mobilusis telefonas. Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai susipažįsta su „kino kalbos gramatika“, t. y. visais etapais – nuo filmo idėjos iki jos įgyvendinimo, su režisieriaus, aktoriaus kino operatoriaus, garso ir montažo režisieriaus, asistento pareigomis ir atsakomybe. Šioje edukacijoje dalyvaus 6–8 klasių mokiniai.

2018–2019 m. m. vyks šios technologijų ir kūrybinių industrijų krypties edukacinės programos:

1. Edukacija „Lazerių technologijos“ (Lazerių erdvė „KA ringas“, Kaunas). Tikslas – supažindinti mokinius su lazerių technologijomis, tyrimų ir technologinio pritaikymo praktika bei ateities perspektyvomis. Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai susipažins su lazerių veikimo principais, lazerinės technikos galimybėmis ir įvairias reiškiniais. Praktinėje dalyje mokiniai detaliau susipažins su lazerių panaudojimu krašto apsaugos sistemoje, išmoks saugiai naudotis lazeriais ir lazeriniais prietaisais bei patys išbandys lazerių veikimą. Lektorius – mokytojas Eduardas Žemeckis. Šioje edukacijoje dalyvaus 7–8 klasių mokiniai.

2. Edukacija „Įdomioji robotika“ (Vilniaus Gedimino technikos universiteto Mechanikos fakultetas). Lektoriai – mokytojai dr. Tomas Luneckas, Mindaugas Luneckas, Artūras Zaveckas. Tikslas – paskatinti mokinius domėtis inžinieriniais mokslais bei praktiškai išbandyti robotikos sritį. Edukacijos metu mokiniai susipažins su pasiekimais robotikos srityje, pasigilins į robotų struktūrą, taip pat vykdomus robotų tyrimus ir kt. Mokiniai praktiškai susipažins su išmaniaisiais konstruktoriais, jų konstravimo bei programavimo galimybėmis ir juos išbandys atlikdami eksperimentus. Šioje edukacijoje dalyvaus 5–7 klasių mokiniai.

 

Informaciją parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Gaučienė

 


 

Lietuvos eko mokyklų tinklas

 

2016 m. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė progimnazijoje

 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė yra Šiaurės šalių asociacijų "Norden" federacijos projektas, kuriuo siekiama skatinti skaitymą, domėjimąsi Šiaurės šalių literatūra ir propaguoti švietimo idealus Šiaurės bei Baltijos šalyse ir kaimyniniuose regionuose. Projektą Lietuvoje kuruoja Šiaurės ministrų tarybos biuras ir asociacija „Norden“.

Tradicinė šiaurietiška šviesos ir knygos šventė Lietuvoje rengiama septynioliktą kartą. Bibliotekų savaitės renginiai primena mums senąją pasakojimų tradiciją, suteikia progos vaikams ir suaugusiems susipažinti su Šiaurės šalių literatūros lobiais, kviečiant tamsiais vėlyvo rudens vakarais susiburti ir drauge persikelti į magišką knygų pasaulį.

Kiekvienais metais savaitės tema yra vis kita. 2016-ųjų metų Šiaurės šalių bibliotekų savaitės tema - Ateitis Šiaurės šalyse, tad šis motyvas atsispindi visose skaitymui balsu parinktose knygose. Ateitis – tai, kas mus visus vienija, su ja visi mes vienaip ar kitaip esame susiję. Vieni apie ateitį svajojame kaip apie jaudinantį ir galimybių kupiną laiką, kiti dėl jos nerimaujame ar netgi prisibijome – o gal ateitis yra tiesiog visa ko mišinys.


 

Vykdome projektą „Matematika ir gamtos mokslai gyvenimui“

 

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto mokslininkų grupė, vadovaujama profesorės Valentinos Dagienės, vykdo Europos Sąjungos 7-osios Bendrosios programos projektą „Matematika ir gamtos mokslai gyvenimui“ (angl. Mathematics and science for life, Mascil). Projekto tikslas – skatinti plačiau naudoti tyrinėjimais grįstą mokymąsi (angl. inquiry-based learning) mokyklose. Be to, norima matematikos ir gamtos mokslų mokymą glaudžiau susieti su profesine veikla. Tyrinėjimais grįstas mokymasis – tai aktyvus mokymo metodas, kai pateikiamos praktinės problemos ir mokinys ar mokinių grupė bando patys spręsti užduodami klausimus, tirdami situacijas, ieškodami papildomos medžiagos, konsultuodamiesi ir t. t. Tyrinėjimais grįstas mokymasis ir ryšiai su profesine veikla įprasmina matematikos ir gamtos mokslų mokymąsi. Kai mokytojai, dirbdami su mokiniais, remiasi tyrinėjimais grįstais mokymosi metodais, jie sudaro sąlygas mokiniams pasijusti tyrėjais, netgi mokslininkais, o tai gali paskatinti rinktis gamtos ir tiksliųjų mokslų profesijas, įgyti būsimai profesijai reikalingų kompetencijų, taip pat skatinamas mokinių aktyvumas, darbas komandoje. Į šį projektą įsitraukusios 28 Lietuvos mokyklos, tarp jų ir Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija.

Projekto „Mascil” konsultantė Asta Juchnevičienė


Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai


Nuo 2015 m. vasario mėnesio mūsų progimnazija dalyvauja mokinių skaitymo gebėjimams ugdyti skirtame projekte „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“. Į šį projektą, kuris truks iki 2016 metų pavasario, Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra konkurso metu atrinko 11 Lietuvos mokyklų. Projekto dalyviai – 5, 7 klasių mokiniai ir lietuvių kalbos, istorijos, matematikos mokytojai.

Mokytojai ir progiamnazijos pavaduotojai ugdymui dalyvavo NMVA seminaruose:

  • „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“ – įvadinis seminaras apie mokytojų mokymąsi, ugdymo komandos subūrimą. 2015-02-17;
  • „Lietuvių k., istorijos, matematikos 5 ir 7 klasių mokinių diagnostinis vertinimas – užduotys, vertinimo instrukcija“ . (2015-04-01, 2015-04-10);
  • „Skaitymo strategijų taikymas per lietuvių k., matematikos, istorijos pamokas“. (Kas yra skaitymo strategijos pagal IQES, diagnostinių testų apžvalga, kaip veiksmingai taikyti skaitymo strategijas). (2015-04-20);
  • „Mokinių mokymosi pažangos stebėjimas, fiksavimas, matavimas. Aplankai, dienoraščiai, įsivertinimas, planavimas.“ (2015-05-08);
  • „Kolegialaus grįžtamojo ryšio taikymas mokytojų komandose.“ 2015-10-06.

Projekto grupės nariai noriai dalinasi seminaruose įgyta patirtimi. Spalio mėnesį progimnazijoje vyko Metodinė diena, kurios metu mokytojai aptarė kolegialaus grįžtamojo ryšio taikymo (naudojant IQES medžiagą), mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo klausimus, mokinių skaitymo gebėjimų tobulinimo galimybes.

Dalyvavimas projekte „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“ mums yra puiki galimybė tęsti pradėtus darbus ir išmokti sistemingai bei kompetentingai padėti mokiniams siekti gerų mokymosi rezultatų.

Projekte dalyvaujantys mokytojai:

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja metodininkė Tereza Sotnik,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja metodininkė Birutė Ceinoriutė,
matematikos mokytoja metodininkė Virginija Valčiukienė,
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Eglė Kirsienė,
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Ernesta Zabutkienė,
istorijos vyresnioji mokytoja Daiva Ribikauskienė,
istorijos mokytoja metodininkė Daina Volkevičienė.