Progimnazijos vidaus tvarkos taisyklės

Mokinio elgesio taisyklės

Darbo tvarkos taisyklės

 

Progimnazijos mokymo sutartis

 

Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas

 

 

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Mokytojų ir mokinių budėjimo tvarkos aprašas

Mažos vertės viešųjų  pirkimų organizavimo tvarkos aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonių tvarka

Darbo apmokėjimo tvarkos sistema 

Elektroninio dienyno aprašas 

Neformaliojo mokinių švietimo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių individualios pažangos aprašas

Tėvų informavimo ir švietimo tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

Mokinių lankomumo tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos tvarkos aprašas

Pagalbos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, teikimo tvarkos aprašas

Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų panaudojimo tvarka

Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka

Direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Mokinių tarybos nuostatai

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka

Telefonų naudojimo tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie įstaigoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarka

Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarka

Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, vaistų administravimo tvarka

Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka